Pridržiavanie tela
Zachytenie pádu
Kotviace zariadenia, laná a spojovacie prvky